Naloge Sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členu 66. Starši lahko organizirano uresničujejo interese preko Sveta staršev. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev oddelkov, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku oddelka. Delovanje Sveta staršev ureja Poslovnik sveta staršev.

Svet staršev:

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike staršev v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sestanek Sveta staršev v šolskem letu bo sklicala ravnateljica v septembru. Na njem bo predstavljen Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/2019 ter Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017. Predvidoma bo 1. sestanek 28. 9. 2018.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

1. A

DEJAN GROPAJC

1. B

IRIS NEŽIĆ

1. C

SANDRA GRBEC

2. A

EDITA HARBAŠ

2. B

MOJCA MESAREC

2. C

MOJCA BURGAR

3. A

IGOR BORDON

3. B

ALEN KOVAČEVIĆ

3 .C

BOJAN ŽIŽEK

4. A

BLAŽ VRČON

4. B

ANDREJKA BONJA

4. C

MARKO VONČINA

5. A

BRANKO JELEN

5. B

ERIK RAŽMAN

5. C

BOJAN LIPOVAC

6. A

JANIJA GRLICA

6. B

NEVENKA VUKOVIĆ MALINOVIĆ

7. A

MIRA HRASTIČ

7. B

JANKA ŠTEMBERGER KLANČAR

8. A

VERONIKA SABADIN

8. B

TANJA SABADIN

8. C

MARTINA RADONIĆ

9. A

JASMINA ŠKVARČ

9. B

KSENIJA VODEB