Naloge Sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členu 66. Starši lahko organizirano uresničujejo interese preko Sveta staršev. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev oddelkov, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku oddelka. Delovanje Sveta staršev ureja Poslovnik sveta staršev.

Svet staršev:

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike staršev v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sestanek Sveta staršev v šolskem letu bo sklicala ravnateljica v septembru. Na njem bo predstavljen Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018 ter Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017. Predvidoma bo 1. sestanek 28. 9. 2017.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

1.

1.A

EDITA HARBAŠ

 
 

2.

1. B

NASTASIA ZEBEC PALISKA

 
 

3.

1.C

MOJCA BURGAR

 
 

4.

2.A

IGOR BORDON

 
 

5.

2.B

   

ALEN KOVAČEVIĆ

 

6.

2.C

   

DENIS SABADIN

 

7.

3.A

   

LUDVIK ŠLIBAR

 

8.

3.B

   

MARTINA JAZBEC-PAJK

 

9.

3.C

   

MARKO VONČINA

 

10.

4.A

   

BRANKO JELEN

 

11.

4.B

   

ERIK RAŽMAN

 

12.

4. C

   

PETER BANDELJ

 

13.

5.A

   

JANIJA GRLICA

 

14.

5.B

   

KEN JOŽE JAZBEC

 

15.

6.A

   

MAJA ČURKOVIĆ ČAGALJ

 

16.

6.B

   

JANIKA ŠTEMBERGER KLANČAR

 

17.

7.A

   

VERONIKA SABADIN

 

18.

7.B

   

TANJA SABADIN

 

19.

7. C

   

ALEKSANDER BATIČ

 

20.

8.A

   

JASMINA ŠKVARČ

 

21.

8.B

   

KSENIJA VODEB

 

22.

9.A

   

MARKO FILLI

 

23.

9.B

   

SANEL FEJZIĆ