Sestavo, delovanje in pristojnosti Sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členih od 46. do 48.

Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. V Svet zavoda so imenovani  predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Pristojnosti Sveta zavoda opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Ur. list RS, št. 16/07, 36/08. Pristojnosti sveta zavoda so:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pravicah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
 1. ČLANI SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU

V šolskem letu 2017/2018 bo imenovan nov Svet zavoda, saj 26. 9.2017 poteče 4 - letni mandat.

Na seji Sveta staršev, ki je bila 6. 6. 2017 so bili imenovani:

Predstavniki staršev:  Janka Štemberger Klančar, Igor Bordon in Alen Kovačevič.

Na volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda, ki so bile 7. 7. 2017, so bili izvoljeni:

Predstavniki zavoda : Klemen Božič, Sabina Višček, Irena Žagar, Lara Bobič in Nuša Lavrič Mahne.

 

Mestna občina Koper nam je dne, 16. 8. 2017 posredovala podatke o predstavnikih ustanovitelja v Svetu zavoda.

Predstavniki ustanovitelja: Marina Jelen, Matej Pirjevec

Okvirni program dela Sveta zavoda:

 • september 2017: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017, sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018, potrditev cen nadstandardnega programa šole. Datum se glede na okoliščine lahko tudi spremeni.
 • februar 2018: sprejem Finančnega in Poslovnega poročila šole za leto 2017, Evalvacijsko poročilo šole, ocena delovne uspešnosti ravnateljice. Datum se glede na okoliščine lahko tudi spremeni.
 • maj 2018: predlogi k programu za novo šolsko leto, nadstandardni program. Datum se glede na okoliščine lahko tudi spremeni.

Svet šole bomo redno seznanjali z vsemi vprašanji, povezanimi z vzgojno-izobraževalnim delom na šoli. Po potrebi in glede na okoliščine in pogoje dela se bo Svet zavoda sestal tudi večkrat oz. tudi preko korespondenčnih sej.