VODSTVO  ŠOLE

Ravnateljica

Po ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009), so delovne naloge ravnatelja šole upravno in pedagoško vodenje šole: načrtuje, organizira in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnega programa, organizira mentorstvo za pripravnike in spodbuja izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, šole, prisostvuje pri vzgojno izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu šole in spremembah pravic in dolžnostih učencev, spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev šole, odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, skrbi za sodelovanje šole z zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Pomočnica ravnateljice

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

 

SVET ZAVODA OŠ DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER

Sestavo, delovanje in pristojnosti Sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členih od 46. do 48.

Člani Sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani Sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. V Svet zavoda so imenovani  predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Pristojnosti Sveta zavoda opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Ur. list RS, št. 16/07, 36/08. Pristojnosti sveta zavoda so:

  • - imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • - sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • - odloča o uvedbi  nadstandardnih in drugih programov,
  • - obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • - odloča o pravicah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
  • - odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • - obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
  • - opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.