Sestavo, delovanje in pristojnosti sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členih od 46. do 48.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. V svet zavoda so imenovani  trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Pristojnosti sveta zavoda opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Ur. list RS, št. 16/07, 36/08. Pristojnosti sveta zavoda so:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pravicah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
 1. ČLANI SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU

V šolskem letu 2023/2024 bo deloval svet zavoda v naslednji sestavi:

Predstavniki staršev:  Edita Harbaš, Igor Bordon in Alen Kovačević.

Predstavniki zavoda: Tanja Buneta Nedeljković, Anja Petvar, Nastasija Potočnik, Petra Cokan , Nastja Rodela.

Predstavniki ustanovitelja: Ticijana Bečaj, Taja Benčič Ribarič in Marina Jelen.

Predsednica sveta zavoda OŠ Dušana Bordona Semedela-Koper je Nastasija Potočnik, namestnica pa Anja Petvar.

Okvirni program dela sveta zavoda:

 • Predvidoma: oktober 2023: Konstituivna seja. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023, sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2023/2024, seznanitev s cenami nadstandardnega programa šole.
 • februar 2024 sprejem Finančnega in Poslovnega poročila šole za leto 2023, Evalvacijsko poročilo šole, Program dela šole za leto 2024, Kadrovski in Finančni načrt za leto 2024, ocena delovne uspešnosti ravnateljice,
 • Svet šole bomo redno seznanjali z vsemi vprašanji, povezanimi z vzgojno-izobraževalnim delom na šoli. Po potrebi in glede na okoliščine in pogoje dela se bo svet zavoda sestal tudi večkrat oz. preko korespondenčnih sej.