Sestavo, delovanje in pristojnosti sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členih od 46. do 48.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. V svet zavoda so imenovani  predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Pristojnosti sveta zavoda opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Ur. list RS, št. 16/07, 36/08. Pristojnosti sveta zavoda so:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pravicah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
 1. ČLANI SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU

V šolskem letu 2022/2023 bo deloval svet zavoda v naslednji sestavi:

Predstavniki staršev:  Edita Harbaš, Igor Bordon in Alen Kovačević.

Predstavniki zavoda: Tanja Nedeljković, Anja Petvar, Nastasija Potočnik, Petra Cokan , Nastja Rodela.

Predstavniki ustanovitelja: Ticijana Bečaj, Taja Benčič Ribarič in Marina Jelen.

Okvirni program dela sveta zavoda:

 • Predvidoma: oktober 2022: Konsituivna seja. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022, sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023, potrditev cen nadstandardnega programa šole.
 • februar 2023 sprejem Finančnega in Poslovnega poročila šole za leto 2022, Evalvacijsko poročilo šole, Program dela šole za leto 2023, kadrovski in Finančni načrt za leto 2023, ocena delovne uspešnosti ravnateljice,
 • maj 2023: predlogi k programu za novo šolsko leto, nadstandardni program šole.

Svet šole bomo redno seznanjali z vsemi vprašanji, povezanimi z vzgojno-izobraževalnim delom na šoli. Po potrebi in glede na okoliščine in pogoje dela se bo svet zavoda sestal tudi večkrat oz. preko korespondenčnih sej.