Predstavitev Srednje ekonomsko-poslovne šole

Spoštovani  učenci in starši, 

posredujemo vam  predstavitveni video
Srednje ekonomsko-poslovne šole, ter vpis v programe 

- Ekonomska gimnazija, 

- Ekonomski tehnik, 

- Administrator in

- Trgovec.


https://www.youtube.com/watch?v=lgchFiRtrZY
https://www.youtube.com/watch?v=RLsdioLJZA0

Predstavitev poklicev za osnovnošolce

 

KARIERNA ORIENTACIJA

Spoštovani starši in učenci – devetošolci!

Aktivnosti karierne orientacije za devetošolce potekajo v devetem razredu v času pouka. Pošiljamo nekaj  informacij - vsebin z namenom, da jih sami pogledate. V šoli  bomo skupaj v razredu  predstavili vse korake potrebne za čim lažji prehod v srednje šole.

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj karierne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi karierni poti.

Karierna orientacija v osnovni šoli se začenja s poklicnim informiranjem, nadaljuje s poklicnim svetovanjem in se konča s karierno orientacijo devetošolca. V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji in starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba. Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

Program karierne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:

– informiranje;

– organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov … in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;

– izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;

– individualno svetovanje za učence in starše;

– pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

Za optimalno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V devetem razredu se učenci preko obiskov srednjih šol na dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, iz promocijskih zloženk in drugih gradiv seznanijo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in s štipendijami. Na roditeljskem sestanku poteka predstavitev celotne karierne orientacije za starše. Učenci imajo možnost individualnega nasveta.

Svetovalna delavka na šoli seznani učence z izidom Razpisa za vpis, ki je objavljen na spletu. Vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva. V šoli skupaj izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje in sprejemanje odločitve o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije o možnostih štipendiranja ter razpisnih pogojih za le-te.

Več informacij pa lahko poiščite na naslednjih povezavah: 

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport /Vpis v srednje šole

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji:

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

 • Poklicni kažipot:

Srednješolski izobraževalni programi

http://www.mojaizbira.si/

 Spletna stran namenjena učencem in dijakom:

http://www.dijaski.net/

 Opisi poklicev:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Napotke v pomoč pri odločanju za karierno pot.

Pripravila  Kiti Cegnar Vitez

Koper,26.10.2021

page divider

NAPOTKI DEVETOŠOLCEM,  KO SE ODLOČAJO ZA KARIERNO POT

DEJAVNIKI ODLOČANJA – KAJ UPŠTEVAM?

 • interesi,
 • sposobnosti (močna področja),
 • znanja in veščine,
 • osebnostne lastnosti,
 • vrednote,
 • učne in delovne navade,
 • učni uspeh

INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH, OVIRE:

 • zdravstvene posebnosti in težave,
 • ocene (v primeru omejitve vpisa)

INTERESI: Kaj hočem? Kaj me veseli? Kaj rad počnem?

            Ključna vprašanja za odkrivanje interesov:

 • Krožki in hobiji.
 • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjam v prostem času.
 • V katerih dejavnostih uživam? O čem veliko vem?
 • Kaj rad berem?
 • O čem rad pripovedujem?
 • Ali na kakšnem področju zelo napredujem? Kateri šolski predmeti me zanimajo?
 • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
 • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
 • delo s podatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
 • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
 • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
 • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
 • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
 • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

SPOSOBNOSTI – Kaj zmorem? Kaj znam? Kaj so moja močna področja?

 • miselno področje: logika, besedišče, ustvarjalnost, prostorske predstave …
 • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti
 • čutila: vid, sluh, vonj, okus
 • znanja in veščine

OSEBNOSTNE LASTNOSTI – Kakšen sem? Kako reagiram?

 • Kakšen sem? – Iščem svoje pozitivne lastnosti.
 • Kako reagiram?
 • Kakšne so moje vrednote?

UČNE IN DELOVNE NAVADE – Kaj delam?

 • Me učenje veseli? Vztrajam pri učenju?
 • Sem pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
 • Pri katerih dejavnostih vztrajam?
 • Vem,da zahtevnejše šole zahtevajo veliko sprotnega dela!

INFORMACIJE O POKLICIH IN PROGRAMIH

 • Poznam izobraževalne programe?
 • Poklici so različni – jih poznam?
 • Kakšna je pot do poklica?
 • Imam informacije o tem kaj, kje, kdaj bom delal …?
 • Ali poklic zahteva kakšna  posebna znanja, spretnosti, lastnosti?
 • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se bom lahko zaposlil?

Informacije lahko dobim pri starših, na spletnih straneh, v CIPS-u, v šolski knjižnici, pri šolski svetovalni delavki in na spletnih straneh: Moja izbira, Zavod za zaposlovanje, Center za poklicno izobraževanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, spletne strani srednjih šol.

Pripravila

Šolska pedagoginja

Kiti Cegnar Vitez

page divider

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024