Učencu, ki kljub obiskovanju dopolnilnega pouka ne dosega minimalnih standardov znanja, je namenjena individualna in skupinska pomoč, ki je namenjena učencem z zmernimi učnimi težavami, tistimi, ki težje sledijo učnim vsebinam, so učno manj uspešni oz. neuspešni in potrebujejo pri rednem pouku in izven podporo. Le ta je učinkovita z upoštevanjem temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami, z upoštevanjem »dobre prakse« in prilagajanjem metod in oblik dela značilnih za posamezno skupino učnih težav.

Individualna in skupinska učna pomoč bo organizirana za učence razredne in predmetne stopnje. Organizirana bo po predhodnem dogovoru in s soglasjem staršev in otroka. Poleg prilagojenega dela v razredu, torej ta stopnja pomoči vključuje tudi individualno ali skupinsko obliko pomoči, ki jo lahko izvajajo učitelj, specialni pedagog ali drugi svetovalni delavec, ki ima specializirana znanja s področja učnih težav. Potekala bo individualno ali v manjših skupinah, v času pouka oziroma v prostih urah učencev. Načeloma izvajalec začne z individualno obliko pomoči in pri tem oceni učenčeve primanjkljaje. Učenec se v individualni situaciji priuči strategij, ki so pomembne za uspešno funkcioniranje v skupini in se tako kasneje vključi v skupino, kjer je oblika učne pomoči manj intenzivna. Skupinska oblika izvajanja pomoči je včasih tudi učinkovitejša, saj omogoča tudi izvajanje sodelovalnega učenja.

Delo se sproti evalvira ter prilagaja potrebam učenca in njegovemu napredku ter ni namenjeno samo odpravi težav ampak je usmerjeno tudi v razvijanje talentov in interesov učenca.

Glede na število oddelkov v šolskem letu 2023/2024 bo individualna in skupinska učna pomoč organizirana na naslednji način:

-  za učence razredne stopnje bo tej obliki pomoči namenjenih 6,5 ure tedensko

-  za učence predmetne stopnje bo tej obliki pomoči namenjeno 6,5 ur tedensko

-  za učence razredne in predmetne stopnje bo tej obliki pomoči namenjena 1 ura tedensko za  pomoč pri italijanskem jeziku. 

Individualno in skupinsko učno za učence razredne in predmetne stopnje pomoč bodo izvajale učiteljice Aleksandra Šutić, Tamara Mlakar, Agata Trontelj in Eva Fišer. Pomoč se bo organizirala po dogovoru z učitelji, ki bodo ocenili potrebo po tej obliki pomoči, potem ko so predhodno že prilagajali metode in oblike dela v razredu. 

1 uro ISP italijanščine za učence razredne in predmetne stopnje bo izvajala učiteljica italijanščine Ana Marija Tončič.