Naloge sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členu 66. Starši lahko organizirano uresničujejo interese preko sveta staršev. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev oddelkov, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku oddelka. Delovanje sveta staršev ureja Poslovnik sveta staršev.

Svet staršev:

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike staršev v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sestanek sveta staršev v šolskem letu bo sklicala ravnateljica v septembru. Na njem bo predstavljen Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2023/2024 ter Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

1. a

SAŠO SLEKOVEC

1. b

ELENA KLEVA

1. c

KATJA ADAM

2.  a

JELENA JANKULOVIĆ

2. b

TINA ŽNIDARŠIČ

2. c

BOJAN VUKOVIĆ

3.  a

SARA HUSIČIĆ

3. b

MARJETKA MOŽINA

3. c

MAJA LOVKO

4. a

MAJA LONIČ JURINČIČ

4. b

ULLA ŽIVIN

4. c

ILIJANA BABIĆ

4. č

PATRICIA MARKEŽIČ

5. a

MARINA VOLK

5. b

BLAŽ ĆEKLIĆ

6. a

IRiS NEŽIĆ

6. b

MAJA TURK

6. c

GREGA PAHOR

6. č

TIMOTEJA VUČKOVIĆ

7. a

EDITA HARBAŠ

7. b

MOJCA MESAREC

7. c

SUZANA DJURIĆ

8. a

MIRJAM RUDL

8. b

GORAZD PEČJAK

8. c

BOJAN ŽIŽEK

9. a

BLAŽ VRČON
9. b

ADRIJANA ŠULIGOJ

9. c

ALEKSANDRA UJČIČ

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 je g. Blaž Ćeklić, njegova namestnica je ga. Edita Harbaš.