Naloge sveta staršev opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08) v členu 66. Starši lahko organizirano uresničujejo interese preko sveta staršev. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev oddelkov, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku oddelka. Delovanje sveta staršev ureja Poslovnik sveta staršev.

Svet staršev:

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike staršev v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sestanek sveta staršev v šolskem letu bo sklicala ravnateljica v septembru. Na njem bo predstavljen Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2022/2023 ter Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

1.A

URŠKA NOVŠEK

1.B

TINA ŽNIDARŠIČ

1.C

BOR GLAVIČ

2. A

TOMAŽ STRLE

2.B

MARJETA MOŽINA

2.C

MAJA LOVKO

3. A

TEA MUNDA

3.B

DAVID PRESL

3.C

ILIJANA BABIĆ

3. Č

PATRICIA MARKEŽIČ

4.A

MARINA VOLK

4.B

BLAŽ ĆEKLIĆ

5.A

DEJAN GROPAJC

5.B

IRIS NEŽIĆ

5.C

GREGA PAHOR

6.A

EDITA HARBAŠ

6.B

MOJCA MESAREC

6.C

IGOR MISDARIS

7.A

EGON ČOTAR

7.B

GORAZD PEČJAK

7.C

BOJAN ŽIŽEK

8. A

TINA KATONAR

8 .B

ADRIJANA ŠULIGOJ

8.C

ALEKSANDRA UJČIČ

9.A

DRAGICA UMEK

9.B

FRANC GUTMAN
9.C BOJAN LIPOVAC

Predsednik sveta staršev v šolskem letu je g. Blaž Ćeklić, njegova namestnica je ga. Edita Harbaš.