V tem šolskem letu načrtujemo po posameznih razredih izvedbo treh roditeljskih sestankov:

  • starše seznanili z Letnim načrtom dela oddelka in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole v šolskem letu. Prvi roditeljski sestanki bodo v času od ponedeljka, 11. 9. 2023 do petka, 22. 9. 2023, za starše učencev 1. razreda pa zadnji teden v avgustu.
  • V oddelkih, kjer bo organizirana šola v naravi, bomo le-to predhodno predstavili na roditeljskih sestankih.
  • Staršem devetošolcev bo predvidoma v decembru 2023 predstavljeno poklicno usmerjanje učencev.
  • V mesecu januarju/februarju 2024 bodo starši deležni tematskega roditeljskega sestanka v sodelovanju z zunanjimi izvajalci ter seznanjeni z analizo učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju.
  • V maju oz. juniju 2024 bo na zadnjem roditeljskem sestanku predstavljen program dela oddelka za naslednje šolsko leto.
  • Na zadnjem roditeljskem sestanku za 9. razred bo staršem predstavljena analiza dela v oddelku in priprave na valeto.
  • Razrednik/razredničarka bo na roditeljskih sestankih starše obveščal/-a tudi o vzgojno-izobraževalnem delu učencev oddelka in se seznanjal/-a z njihovimi mnenji, stališči, predlogi ter jih v pisni obliki (kot zapisnik) posredoval/-a vodstvu šole.

Tematske roditeljske sestanke bomo organizirali na podlagi strokovne ocene šole in prejetih ponudb.

       V okviru Projekta CAP, ki  je preventivni program preprečevanja nasilja v okviru društva Ključ in ga  na šoli izvajamo že vrsto let, bomo na šoli v 3. razredih izvedli tematski roditeljski sestanek in  delavnice za učence. Izvedle ga bodo šolska svetovalna delavka Edita Mezgec ter učiteljici Jasna Fras in Amela Zgonik.